Dotacje dla firm

Jaki jest status Twojego przedsiębiorstwa? - Dotacje dla firm

7 marca 2023

Biorąc pod uwagę fakt, że często formy pomocy są skierowane wyłącznie do określonych kategorii i wielkości przedsiębiorstw, postanowiliśmy dzisiaj kontynuować temat statusu przedsiębiorstwa, opowiadając o rodzajach relacji między przedsiębiorstwami, pozwalającymi właściwie ocenić jego wielkość.

Jakie powiązania występują między przedsiębiorstwami?

„Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie. Dane dotyczące liczby personelu, ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

„Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa między którymi istnieją następujące związki:

  • przedsiębiorstwo działające na rynku posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby personelu, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo.

Dane, o których mowa powyżej, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

Masz wątpliwości na temat jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwazachęcamy do przeczytają kolejnego wpisu  na naszym blogu.

Zastanawiasz się nad innym pytaniem? Nasz zespół służę pomocą! Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy 🙂

Przewiń do góry