Dotacje dla firm

Działania 01.01 Ścieżka SMART w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Celem działania jest rozwijanie
i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowanych na:


✓ wdrażanie innowacji produktowych i/lub procesowych,
✓ cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju,
✓ internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

1. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Do modułów obowiązkowych są zaliczane:

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go (również z zaangażowaniem odbiorców ostatecznych).

  • Jest obligatoryjny dla dużych firm.
  • Projekty MSP (samodzielnie czy w konsorcjum) uwzględniające moduł B+R uzyskają dodatkowe punkty.
  • Efektem tego modułu powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.  
  • Dotacja bezzwrotna.
  • Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:
   80% wydatków dotyczących badań przemysłowych,
   60% wydatków dotyczących prac rozwojowych.

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

→ nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
→ nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym), które lepiej zaspokoi potrzebę, niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.

 • Dotacja warunkowa – częściowo zwrotna.
 • Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.


Do modułów uzupełniających są zaliczane:

Celem modułu jest tworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzącej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku.
  • Dotacja bezzwrotna.
  • Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:
   – 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych
   (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej).

Celem podejmowanych w module działań jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. 

 • Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej.
 • Dotacja bezzwrotna.
 • Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Celem modułu jest transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

 • Moduł obejmuje również wsparcie: ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), lub wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.
 • Dotacja bezzwrotna.
 • Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu.

 • Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w ramach pozostałych modułów.
 • Dotacja bezzwrotna.
 • Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa.
 • Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego(B+R albo Wdrożenie innowacji).

Celem modułu jest  wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP. 

 • Produkty istniejące lub zaplanowane do wdrożenia w ramach projektu.
 • Możliwe jest dofinansowanie procesu uzyskania ochrony własności przemysłowej w formie patentu lub praw ochronnych na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.
 • Dotacja bezzwrotna.
 • Dofinansowanie do 50% kosztów netto.
 • Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich konsorcjów, dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z całej Polski. 

Nie wiesz jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa? Przeczytaj wpis na naszym blogu: kliknij tutaj.

3. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

✓ prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
✓ maszyny i urządzenia,
✓ materiały i roboty budowlane ,
✓ wartości niematerialne i prawne,
✓ nieruchomości,
✓ usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
✓ inwestycje związane z ochroną środowiska,
✓ szkolenia,
✓ promocja produktów za granicą,
✓ ochrona praw własności przemysłowej.

4. JAKI JEST TERMIN NABORU?

1. Dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i dużych):

  • od 27 czerwca – do 24 października 2024

2. Dedykowane projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i dużych):

  • od 27 czerwca – do 24 października 2024

5. ILE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIA?

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia wynosi od 15 % do 80% w zależności od:

→ rodzaju wydatku,
→ wielkości przedsiębiorstwa,
→ lokalizacji inwestycji.

O założeniach każdego modułu opowiedzieliśmy w opisie każdego modułu powyżej.

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry