Dotacje dla firm

Koszty pośrednie – jak je uwzględnić? - Dotacje dla firm

28 lutego 2023

Przygotowując się do realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 chcielibyśmy przybliżyć Wam czym są koszty pośrednie w projektach.

Realizując projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Beneficjenci zobowiązani są do stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. Stanowią one dokument regulujący zasady realizacji projektów i to, które z ponoszonych kosztów mogą być dofinansowane. Wraz z nową perspektywą zmieniło się kilka kwestii w porównaniu z poprzednio obowiązującym dokumentem (jak np. sposoby przeprowadzania zakupów w ramach projektu), ale o tym następnym razem. Dziś planujemy pokazać czym są Koszty Pośrednie w projektach i jaki jest cel ich uwzględniania w budżecie.

Co do zasady – jeśli regulamin konkursu, program operacyjny, wytyczne lub inne dokumenty obowiązujące w danym konkursie nie stanowią inaczej – koszty pośrednie są kwalifikowalne i są możliwe do uwzględnienia w budżecie projektu.

W projektach mamy dwa rodzaje wydatków – wydatki bezpośrednie, a więc wydatki rozliczane w oparciu o dokumenty księgowe (przedstawiając do rozliczenia faktury, listy płac i inne) oraz wydatki rozliczane ryczałtowo. Wówczas potwierdzeniem poniesienia wydatku są nie dokumenty finansowe, a protokoły odbioru przedmiotu/usług. Wydatek rozliczany jest w oparciu o zaplanowaną w umowie stawkę ryczałtową. Podobnie jest z kosztami pośrednimi, z tym, ze dla nich nie mamy stawki w postaci wartości wydatku, a procent należnej wartości ryczałtowej. Oznacza to, że rozliczana jest ona zaplanowanym % od wydatków bezpośrednich.

 1. Od wydatków, od których możliwe jest naliczanie kosztów pośrednich (na przykład kosztów ponoszonych związanych z zaangażowaniem personelu) wyliczana jest kwota kosztów pośrednich według obowiązującej stawki procentowej.

Przykład:

 1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (wydatki kwalifikowalne bezpośrednie) = 10 000,00 zł
 2. Obowiązująca zgodnie z umową o dofinansowanie stawka kosztów pośrednich = 25,00 %
 3. Jaka jest wartość kosztów pośrednich?

10 000,00 zł x 25, 00% = 2 500,00 zł.

Beneficjentowi przysługuje więc wartość 2 500,00 zł na pokrycie wydatków, które nie są bezpośrednio związane z zakresem prac w projekcie, ale są niezbędne do jego prawidłowej realizacji.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności określiły katalog kosztów, możliwych do uwzględnienia, na który składają się m.in.:

 1. koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
 2. koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),
 3. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
 4. koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
 5. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
 6. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
 7. odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w pkt. 1 – 4,
 8. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 9. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 10. koszty usług powielania dokumentów,
 11. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
 12. koszty ochrony,
 13. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
 14. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).

Oczywiście, Instytucja organizująca konkurs może określić szerszy lub węższy katalog kosztów, które są rozliczane w oparciu o przewidziane koszty projekcie.

Jeśli jednak konkurs, w ramach którego planujecie składać wniosek o dofinansowanie nie przewiduje rozliczania kosztów pośrednichnie ma możliwości uwzględnienia ich w budżecie projektu.

Mamy nadzieję, że w przystępny sposób wyjaśniliśmy czym są i na co przeznaczane są koszty pośrednie w projektach.

W razie dodatkowych niejasności – nasz Manager Projektu rozwieje wszelkie wątpliwości 😊

Przewiń do góry