Dotacje dla firm

Działanie 03.01.Kredyt Ekologiczny w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

W swoim przedsiębiorstwie planujesz modernizację infrastruktury w celu zwiększania efektywności energetycznej?


Wiesz, że efektem tej modernizacji będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze
o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia?

W takim razie poniższa informacja jest dla Ciebie!

1. Czym jest Kredyt ekologiczny?

Celem działania jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym:

  • termomodernizacją budynków, a także
  • zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz
  • wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Dofinansowaniem mogą być następujące objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

2. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP),
 • małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap),
 • spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap),
  prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

3. JAKIE SĄ KLUCZOWE WYMAGANIA?

 1. Posiadanie przez Przedsiębiorcę zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu ekologicznego lub promesy kredytu ekologicznego, wystawionej na wzorze stanowiącym załącznik do Regulaminu. Promesa kredytu ekologicznego z banku kredytującego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego jest
  wystawiona/zawarta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego, z którego powinno wynikać, że inwestycja ma przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

W zależności od typu inwestycji w ramach projektu Wnioskodawca może przedłożyć:
✓ Audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (obligatoryjny),
✓ Audytu efektywności energetycznej.

3. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 660 000 000,00 PLN

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: równowartość 50 mln EUR.

Wsparcie wyniesie od 15% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

4. TERMIN NABORU

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 25.04.2024 do 25.07.2024

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ 🙂 

Formularz kontaktowy
Przewiń do góry