Dotacje dla firm

KPO A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

1. JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Jest to zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, takich jak HoReCa,
turystyka i kultura.

Nie wiesz jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa? Przeczytaj wpis na naszym blogu: kliknij tutaj.

2. JAKI JEST OBSZAR GEOGRAFICZNY?

Operatorzy, którzy zostali wybrani, będą działać na obszarze regionów obejmujących województwa, zgodnie
z następującym podziałem:

✓ Region 1: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie;
✓ Region 2: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie;
✓ Region 3: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie;
✓ Region 4: łódzkie, opolskie i śląskie;
✓ Region 5: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

3. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

4. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację
prowadzonej działalności, m.in. na:

✓ roboty budowalne,
✓ budowę nowych linii produkcyjnych,
✓ zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
✓ inwestycje związane z zieloną transformacją,
✓ działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
✓ na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników
✓ na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym

Należy podkreślić, że VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.

5. JAKIE SĄ ZAŁOŻENIE KONKURSU?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które:

✓ wykażą odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku,
✓ spełniają kryteria wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) oraz możliwość uzyskania pomocy de minimis (której łączna wartość od 2024 r. nie może przekroczyć 300 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat),
✓ na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP (prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru),
✓ prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD:

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

91.02.Z Działalność muzeów,
91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

6. JAKA JEST WARTOŚĆ WSPARCIA?

Maksymalny poziom dofinansowania 90%.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia – 600 000 PLN.
Maksymalna wartość dotacji to 540 000 PLN.

POZIOM ALOKACJI:

Nazwa operatora regionalnego Województwa wchodzące w skład regionu Kwota wsparcia w PLN
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
kujawsko-pomorskie, pomorskie i
zachodniopomorskie województwa
276 760 281,13
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.)
mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
263 469 791,54
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
lubelskie, małopolskie, podkarpackie,
świętokrzyskie
260 581 477,00
Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna
łódzkie, opolskie, śląskie
222 858 320,72
Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
232 327 809,91

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI? ZOSTAW SWOJE PYTANIE PONIŻEJ!

Przewiń do góry