Dotacje dla firm

Wsparcie na działalność B+R w województwie podkarpackim - Dotacje dla firm

17 sierpnia 2023

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wsparcie działalności B+R, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw na realizację modułowych projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

moduł/y obligatoryjne:

 • prowadzenie prac B+R i/lub
 • inwestycje w infrastrukturę B+R

moduł/y fakultatywne:

 • prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, ochrona własności intelektualnej)
 • prace wdrożeniowe
 • usługi doradcze w ramach projektu
 •  

WAZNE! Moduły wchodzące w skład projektu muszą realizować wspólny cel określony w projekcie i powinny być ze sobą logicznie powiązane (moduły fakultatywne „dopełniają” moduły obligatoryjne).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis każdego z modułów.

 • Wsparcie dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Badania podstawowe nie są przedmiotem wsparcia.
 • Wsparcie powinno prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów znaczących ulepszeń.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych i sporządzenia z nich raportu „sprawozdania merytorycznego”.
 • Warunkiem wsparcia prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja ich wyników, co powinno nastąpić nie później niż w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku o płatność zawierającego ostatni wydatek w ramach modułu „Prace B+R”.
 • Do działalności B+R w zakresie oprogramowania komputerowego można zakwalifikować:
  • – tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
  • – projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
  • – działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci,
  • – tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
  • – tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.
 • Wsparcie dotyczy realizacji kompleksowych inwestycji ukierunkowanych na powstanie lub rozwój w podmiotach objętych wsparciem wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjne działów badawczo – rozwojowych. 
 • Inwestycja będzie wymagać przedstawienia oraz realizacji kompleksowego planu prac B+R .
 • Plan badawczy powinien stanowić uzasadnienie dla zakresu planowanych inwestycji i obejmować okres co najmniej trwałości projektu.
 • Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie uzależnione od ich trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją.
 • Wsparcie w ramach tego modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 • Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach modułu ,,Prace przedwdrożeniowe’’ jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie).
 • Wydatki związane z pracami przedwdrożeniowymi nie mogą być przedstawione do rozliczenia przed dniem sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych potwierdzającego ich pozytywny wynik oraz opłacalność wdrożenia.
 • Wsparcie w ramach modułu dotyczy inwestycji mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych w ramach modułu „Prace B+R” we własnej działalności gospodarczej (lidera i/lub partnerów) na terenie województwa podkarpackiego.
 • Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tego modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie). 
 • Wsparcie w ramach modułu „Prace wdrożeniowe” obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 • W ramach modułu „Prace wdrożeniowe” wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, która podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi. 
 • Wsparcie może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.
 • Wsparcie w ramach modułu „Doradztwo ” obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Kto może ubiegać się  o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które posiadają wpis do CEIDG lub KRS, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru.

Jaki jest termin naboru wniosków?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w terminie od 31.08.2023 do 30.11. 2023.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 35 000 000 PLN
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 500 000 PLN

– mikro i małe przedsiębiorstwo

 • 80% w przypadku badań przemysłowych;
 • 60% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

– średnie przedsiębiorstwo

 • 75% w przypadku badań przemysłowych;
 • 50% w przypadku prac rozwojowych;

– duże przedsiębiorstwo

 • 65% w przypadku badań przemysłowych;
 • 40% w przypadku prac rozwojowych.

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,

– średnie przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych,

– duże przedsiębiorstwo – 50% wydatków kwalifikowanych.

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

– średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

– średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych,

– mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,

– średnie przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych.

Jeśli pojawiły się jakieś pytania lub wątpliwości oczywiście zachęcamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry