Dotacje dla firm

Prawo autorskie programu komputerowego - Dotacje dla firm

20 października 2022

Dziś powracamy do Was z kolejnym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia ulgi IP BOX.

A jest nim autorskie prawo do programu komputerowego!

Czym właściwie jest autorskie prawo do programu komputerowego?

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe chronione są prawem autorskim. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Istnieje jednak pewne wyłączenie, któremu podlegają idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują co do zasady prawo do:

  • zwielokrotniania programu
  • tłumaczenia, przystosowania oraz wprowadzania zmian
  • rozpowszechniania w tym użyczenia lub najmu.

Program komputerowy będzie chroniony na gruncie prawa autorskiego pod warunkiem, że będzie spełniał przesłanki ogólne określone w art. 1 ust. 1 pr. aut., tzn. – musi stanowić przejaw działalności twórczej, mieć indywidualny charakter i musi zostać ustalony.

Podmiotem prawa autorskiego do programu komputerowego jest jego twórca, a w przypadku gdy program tworzony był przez większą ilość osób prawa do utworu przysługują im wspólnie.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jeżeli pracownik w ramach swoich obowiązków wytworzył utwór, prawa autorskie do niego przysługują pracodawcy. Dotyczy to jednak tylko tych pracowników którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

W sytuacji, gdy ktoś świadczy usługi programistyczne na podstawie umowy b2b, to niezbędne jest umowne przeniesienie praw autorskich do utworu na rzecz zleceniodawcy. 

Autorskie prawo do programu komputerowego jest jednym z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których można zastosować IP BOX.

Przedsiębiorca, który w związku z pracami badawczo-rozwojowymi wykonywanymi w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytworzył autorski program komputerowy (chroniony prawem autorskim), w celu opodatkowania dochodów z jego sprzedaży może zastosować 5% stawkę podatku.

W kontekście IP BOX, jako program należy rozumieć zapisany przy pomocy danego języka programowania algorytm rozwiązania określonego zadania.

Z kolei program komputerowy jest określany jako zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Zbiór instrukcji może być wyrażony znakiem językowym, symbolami matematycznymi lub nawet znakami graficznymi.

Zachęcamy do powrotu do jednego z naszych postów na blogu https://k2biznes.pl/wzor-2/, który wyjaśni co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z IP BOX.

Warto jednak wspomnieć, że w przypadku autorskiego programu komputerowego ochrona ta przysługuje już w momencie jego wytworzenia – jeśli tylko program spełnia kryteria z ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskiego prawa do programu komputerowego nie trzeba zgłaszać czy rejestrować w urzędzie jak w przypadku pozostałych praw własności intelektualnej.

Powyższe oznacza, że ​​jeżeli przedsiębiorca stworzył autorski program komputerowy (chroniony prawem autorskim) w ramach działalności badawczo-rozwojowej, to ma prawo wystąpić o IP Box, czyli do dochodu ze sprzedaży/komercjalizacji programu może zastosować 5% stawkę podatku.

Jeśli zaś program nie będzie spełniał definicji autorskiego (czyli nie będzie spełniał kryteriów dla ochrony prawnej) – przedsiębiorca nie będzie mógł się ubiegać o IP Box, pomimo że spełnione są inne warunki (tworzenie lub ulepszanie praw własności intelektualnej w ramach działalności B+R).

Jeśli w ramach swojej działalności tworzysz programy komputerowe, które są chronione prawem autorskim, wiele wskazuje na to, że będziesz miał możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku!

Zachęcamy do kontaktu! Wspólnie postaramy się opracować plan wdrożenia IP BOX w twoim przedsiębiorstwie!

Przewiń do góry