Dotacje dla firm

Wzornictwo w MŚP w programie FEPW 2021-2027 - Dotacje dla firm

28 czerwca 2023

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej, a następnie wdrożeniu strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Wsparcie obejmie:

 • komponent doradczy – realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
 • komponent wdrożeniowy – dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie:

Lp.

Data początkowa

Data końcowa

Typ Beneficjenta

1.

9 maja 2023

29 sierpnia 2023 r. , godz. 16.00

MŚP

Polska Wschodnia, tj. województwa:

 • lubelskie,
 • podkarpackie,
 • podlaskie,
 • świętokrzyskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m.st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński)

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 100 000 000 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 200 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny wyniesie co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej (maksymalnie 70 000 PLN) (pomoc de minimis).
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej (pomoc na usługi doradcze)
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie, (regionalna pomoc inwestycyjna)
 • koszty usług szkoleniowych (pomoc de minimis)
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki (pomoc de minimis)

FORMY POMOCY

 • Dotacja bezzwrotna
  • Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe)
  • Doradztwo
 • Dotacja zwrotna (warunkowa)
  • Finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna)

 obejmuje formę inwestycji początkowej poprzez inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu i/lub;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu i/lub;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie i/lub;
 • zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Po upływie 2 lat od zakończenia realizacji projektu, Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć dotację warunkową. W oparciu o rozliczenie ustalany jest % zwrotu dofinansowania otrzymanego na realizację inwestycji (zakupu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych).

W zależności od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej beneficjenta w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotacja warunkowa podlega zwrotowi.

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu  w terminie 60 dni od wezwania przez Instytucję Pośredniczącą na wskazany w umowie rachunek bankowy.

Na wniosek Beneficjenta zwrot może zostać rozłożony na równe raty, nie częstsze niż raz na kwartał, jednak okres spłaty ratalnej nie może być dłuższy niż 36 miesięcy i nie może przekroczyć wskazanej w umowie daty.

Warunki spłaty kwoty:

 • w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 60 dni od wskazania przez Instytucję Pośrednicząca kwoty do zwrotu Beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu;
 • w przypadku spłaty ratalnej do 36 miesięcy od wskazania przez Instytucję Pośredniczącą kwoty do zwrotu Beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

Za spłatę ratalną, zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramem spłat, nie będą naliczane dodatkowe odsetki.

Pojawiły się pytania – zapraszamy do kontaktu!

tel.: +48 731 017 900
e-mail: biuro@k2biznes.pl
 
Pozdrawiamy, zespół K2biznes 😃
Przewiń do góry