Dotacje dla firm

Korzyści posiadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego - Dotacje dla firm

18 sierpnia 2022

Czy wiesz o tym, że posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego masz:

 • zwiększone korzyści z tytułu korzystania z ulgi B+R – prawo do 200% odpisu od podstawy opodatkowania i szerszy katalog kosztów kwalifikowanych,
 • częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego,
 • dodatkowe możliwości pozyskania funduszy z programów publicznych na rozwój innowacyjności.

Przy udzielaniu statusu CBR nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa – pod uwagę brane jest m.in. doświadczenie w prowadzeniu prac B+R oraz posiadanie przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez firmę usług badawczo-rozwojowych!

 1. Uzyskanie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości, co najmniej:
  • 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto;
  • 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.

2. Stosowanie przepisów o rachunkowości

3. Przedłożenie oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Aby uzyskać status CBR należy złożyć wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii, który będzie zawierać następującą informacje:

  • nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
  • oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;
  • numer NIP;
  • numer REGON;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców;
  • dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1 Ustawy;
  • opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo (w tym opis zadań badawczo-rozwojowych za ostatni rok obrotowy) wraz z wynikami oraz wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce;
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku;
  • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku;
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  • w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego – informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności;
  • sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego.

Dokumenty winny być zawsze podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z dokumentem rejestrowym KRS.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać wyszczególnienie przychodów netto (bez podatku od towarów i usług) z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej.

Status centrum badawczo-rozwojowego przedsiębiorca może otrzymać po spełnieniu powyższych kryteriów ustalonych na podstawie sprawozdania z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowego za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, czyli minimum po upływie roku obrotowego od rozpoczęcia działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali status CBR podlegają corocznemu monitoringowi pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do utrzymania statusu CBR.

Decyzja o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego obowiązuje do momentu wydania decyzji o pozbawieniu statusu centrum badawczo-rozwojowego, w przypadkach określonych w art. 20 Ustawy.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny! Wspólnie dokonamy analizy możliwości Twojego przedsiębiorstwa!

Przewiń do góry