25 sierpnia 2022

Ostatnio informowaliśmy,  że zbliża się długo wyczekiwane uruchomienie programów z nowej unijnej perspektywy finansowej 2021-2027. Biorąc pod uwagę fakt, że często formy pomocy są skierowane wyłącznie do określonych kategorii i wielkości przedsiębiorstw postanowiliśmy dzisiaj wyjaśnić Ci, jak prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa!

Zacznijmy od tego, że prawna definicja mikro, małych, średnich (dalej: „MŚP”) oraz dużych przedsiębiorstw została zawarta w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Do kategorii „MŚP” należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Poniżej w tabelce przedstawiono dane, z poszczególnym opisem obrotów i roczną liczbą jednostek pracy (RJP) zatrudnionych w podmiocie:

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA

WSKAŹNIK FINANSOWY

Mikroprzedsiębiorstwo

<10 pracowników

Obrót ≤ 2 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo

<50 pracowników

Obrót ≤ 10 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwo

<250 pracowników

Obrót ≤ 50 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 43 mln EUR

Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP) – to liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego.
Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.

W skład personelu wchodzą:
a)pracownicy,
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
c) właściciele – kierownicy,
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Za roczną jednostkę pracy (RJP) powinno się przyjmować każdą osobę faktycznie wykonującą pracę na rzecz przedsiębiorstwa, nie zaś wyłącznie osoby pozostające z nim w stosunku pracy w rozumieniu prawa polskiego. Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu.  Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa partnerskiego/powiązanego, umowy nawiązania współpracy z wnioskodawcą (np. umowa spółki),

sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa partnerskiego/powiązanego (tj. np. bilans, rachunek zysków i strat) za dwa pełne zamknięte lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku,

dokumenty potwierdzające ilość osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwie partnerskim/powiązanym (deklaracje składane do ZUS z których wynikać powinien wymiar czasu pracy lub zestawienie osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty potwierdzone przez głównego księgowego/ właściciela firmy/ osobę upoważnioną do reprezentowania firmy) za dwa pełne lata obrachunkowe poprzedzające rok złożenia wniosku ze wskazaniem na wymiar czasu pracy.

Dla określenia zmiany statusu przedsiębiorcy należy uwzględniać dane odnoszące się do zamkniętego okresu obrachunkowego bez czekania na zatwierdzenie tych danych (to jest w praktyce w większości przedsiębiorstw od dnia 1 stycznia kolejnego roku).

W odniesieniu do przedsiębiorstw nowopowstałych, które nie mają jeszcze zamkniętego pierwszego okresu obrachunkowego, dane służące do określenia statusu MŚP powinny opierać się na danych aktualnych na dzień ubiegania się o wsparcie i odzwierciedlać prognozy dla całego bieżącego okresu obrachunkowego. Wszelkie przyjęte przez wnioskodawcę wartości powinny znajdować oparcie w dokumentacji przedsiębiorstwa, a zakładane prognozy dotyczące poziomu zatrudnienia oraz wyników finansowych należy stosownie umotywować.

„Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie. Dane dotyczące liczby personelu, ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

„Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa między którymi istnieją następujące związki:
– przedsiębiorstwo działające na rynku posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby personelu, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo.

Dane, o których mowa powyżej, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

Mamy nadzieję, że powyższe informacje rozjaśniły Ci jakie dane trzeba uwzględniać żeby prawidłowo określić wielkość przedsiębiorstwa!

Masz wątpliwości? W takim razie nasz zespół służę pomocą! Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy 🙂

Przewiń do góry